image
อักษรย่อ ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 360 ครั้ง

ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจคำตอบบนกระดาน และให้นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของอักษรย่อclient