image
อักษรย่อ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 817 ครั้ง

ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจคำตอบบนกระดาน และให้นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของอักษรย่อclient