image
รู้จักเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สังคมศึกษาดู 1327 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูแผนที่ประเทศไทย และอธิบายการใช้แผนที่เพื่อแสดงขอบเขตและอาณาบริเวณของแต่ละแห่งที่ชัดเจน ในแผนที่ประเทศไทยและบอกตำแหน่งและอาณาเขตของแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยังมรแผนที่อีกหลายอย่างเช่น แผนที่การเดินทาง แผนที่ทางรถไฟ แผนที่โรงเรียน เป็นต้นclient