image
มีอะไรอยู่ในเมล็ด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/วิทยาศาสตร์ดู 1134 ครั้ง

ครูให้นักเรียน แต่ละกลุ่มสังเกต เมล็ดปริศนา แล้วตอบว่าเป็นเมล็ดอะไรให้นักเรียนบันทึกลักษณะเมล็ด สี ขนาด โดยให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอclient