image
การผันเสียงวรรณยุกต์ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาไทยดู 919 ครั้ง

ครูให้นักเรียนจับคู่ โดยครูแจกตารางให้นักเรียน ครูกำหนดคำแล้วให้นักเรียนช่วยกันเลียนเสียงวรรณยุกต์ของคำลงในตารางclient