image
สมรรถภาพทางกาย
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สุขศึกษาดู 446 ครั้ง

ครูให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย แล้วทำการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนโดยครูทำตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนทำตามในแต่ละฐานและจดบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพของแต่ละคนclient