image
หน้าที่ และวิธีการดูแลของอวัยวะภายนอก ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สุขศึกษาดู 989 ครั้ง

ครูแจกบัตรคำเกี่ยวกับ อวัยวะ หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษา โดยให้นักเรียนจับคู่บัตรคำให้ตรงกับอวัยวะ หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษา แล้วให้ออกมานำเสนอ จากนั้นครูทบทวนโดยให้นักเรียนทำใบงานclient