image
In the mountains write a story ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 384 ครั้ง

ครูให้นักเรียนตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย What Where Why โดยดูจากภาพ และให้เพื่อนตอบคำถามclient