image
เลือกซื้ออย่างไร…ให้คุ้มค่า ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการคิดดู 675 ครั้ง

เป็นการเรียนรู้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจากสถานการณ์จริง ซึ่งนักเรียนได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาและวิเคราะห์หาเหตุผล พิจารณาสินค้าที่เกิดประโยชน์ตามเงื่อนไข

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client