image
การกำเนิดเสียง
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ศิลปะดู 393 ครั้ง

เริ่มด้วยการบูรณาการเคลื่อนไหวไปกับเนื้อเพลง และเรียนรู้เรื่องที่มาของเสียงแบบต่างๆ ผ่านเกมส์เลียนเสียงจากภาพตัวอย่างที่กำหนด ฝึกความจำกับการวาดภาพแหล่งกำเนิดเสียง ทายเสียงที่ไห้ยินในบทเพลง



client