image
My family's house ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 839 ครั้ง

ครูอธิบายส่วนต่างๆ ภายในบ้าน และเครื่องใช้ภายในบ้าน ตลอดจนการใช้งานของห้องต่างๆ โดยการถามและให้นักเรียนช่วยกันตอบ

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client