image
สำรวจสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดรอบรู้เพื่อดูแลดู 785 ครั้ง

การฝึกการสำรวจเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เรียนรู้ทิศทาง เรียนรู้ตำแหน่งของสิ่งของต่างๆ ภายในห้องเพื่อให้เด็กเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระได้ด้วยตนเองโดยครูช่วยแนะนำ จนสามารถเดินได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัย

หมวดรอบรู้เพื่อดูแล ตอนอื่นๆ


client