image
เครื่องมือเกษตร ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/การงานอาชีพดู 887 ครั้ง

ครูให้นักเรียนเล่นเกททายเครื่องมือโดยให้ตัวแทนออกมาแสดงว่าทางการใช้งานและให้นักเรียนช่วยกันสรุปเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรว่ามีอะไรบ้างclient