image
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/การงานอาชีพดู 920 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างสมาชิกในครอบครัวและกิจกรรมที่ทำภายในครอบครัว ครูสรุปความหมายของครอบครัว ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันเขียน บทบาทของพ่อ แม่ และลูก แล้วครูกับนักเรียนช่วยกันสรุปบทบาทของสมาชิกในครอบครัวclient