image
ฝึกเด็กเข้าสังคม ผ่านการสัมภาษณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการสื่อสารดู 334 ครั้ง

การฝึกให้เด็กสัมภาษณ์ผู้อื่น นอกจากเด็กจะได้รับคำตอบที่ต้องการแล้ว ยังส่งผลให้เด็กฝึกทักษะทางสังคม จะฝึกได้อย่างไร ลองติดตามดูclient