image
ช่วงวัยต่างๆ ของมนุษย์ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สุขศึกษาดู 890 ครั้ง

ช่วงวัยชีวิตของมนุษย์มี 6 ช่วงวัยได้แก่ วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะของมนุษย์ที่อยู่ในช่วงวัยต่างๆ จากนั้นครูทบทวนโดยให้นักเรียนทำใบงานclient