image
การประเมินทักษะที่วิกฤติ 9 ทักษะ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กออทิสติกดู 795 ครั้ง

การสอนการสื่อสารใน 9 ทักษะ ได้แก่ 1) การขอสิ่งที่ต้องการ 2) การขอความช่วยเหลือ 3) การขอหยุดพัก 4) การปฏิเสธ 5) การยืนยัน 6) ตอบสนองต่อ “การคอย” 7) การตอบสนองต่อคำสั่ง 8) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนคิว และ 9) การทำตาม “ตาราง”client