image
Following Basic Commands Related to a story ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาต่างประเทศดู 946 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนร้องเพลง แล้วให้นักเรียนจับกันเป็นวงกลม ครูสร้างสถานการณ์จำลองแล้วทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้นักเรียนแสดงตามครูได้อย่างสนุกสนาน จากนั้นครูทบทวนโดย ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client