image
โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนสองหลัก กับจำนวนสามหลัก ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/คณิตศาสตร์ดู 516 ครั้ง

การสอนโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนสองหลัก กับจำนวนสองหลัก โดยให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาโดยการแบ่งกลุ่มclient