image
การประสมคำสระเอ ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ภาษาไทยดู 330 ครั้ง

ครูให้นักเรียนร้องเพลงสระเอ และเต้นตามclient