image
การประสมคำสระเอ ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ภาษาไทยดู 448 ครั้ง

ครูให้นักเรียนร้องเพลงสระเอ และเต้นตามclient