image
การประสมคำสระเอ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ภาษาไทยดู 480 ครั้ง

ครูให้นักเรียนร้องเพลงสระเอ และเต้นตามclient