image
อารยธรรมจีน ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 925 ครั้ง

ประวัติความเป็นมาของชาวจีนที่อพยพมาอยู่ประเทศไทย สถานที่สำคัญของชาวจีน ชุมชนชาวจีนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย อารยธรรมจีนในสมัยราชวงศ์ต่างๆ อารยธรรมจีนในสังคมไทยในด้านต่างๆ ได้แก่ ภาษา อาหาร ศาสนา สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนเรื่องอารยธรรมจีน

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client