image
ลักษณะของครอบครัวอบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สุขศึกษาดู 477 ครั้ง

ครูสรุปลักษณะครอบครัวอบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในการอยู่ร่วมกัน และให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าการมีครอบครัวอบอุ่นมีผลดีอย่างไร

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client