image
เรือนแพแสนรัก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมดู 326 ครั้ง

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้วางแผน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมกลุ่ม จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการแก้ปัญหาได้

ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอนอื่นๆ


client