image
การบวกและการลบ เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 501 ครั้ง

การสอน การสร้างโจทย์ปัญหา การบวกและการลบ โดยใช้ประโยคสัญลักษณ์แบบปลายเปิด

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client