image
กระบวนการเกิดดินและปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิดดิน ตอนที่ 2/1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/วิทยาศาสตร์ดู 959 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำการทดลองโดยอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม แล้วครูให้นักเรียนทำการทดลอง โดยแจกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ให้แต่ละกลุ่มทำการทดลอง

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client