image
Past Simple (was/were) ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 778 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวน past simple

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client