image
แฮนด์บอล
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สุขศึกษาดู 339 ครั้ง

ครูแนะนำการเลี้ยงบอลและการส่งบอล นักเรียนทุกคนทำการอบอุ่นร่างกาย แล้วฝึกการเลี้ยงลูกบอลแบบมือเดียวและสองมือ จากนั้นฝึกการส่งลูกบอล

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client