image
คำเป็น คำตาย ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 844 ครั้ง

ครูยกตัวอย่างคำแล้วให้นักเรียนตอบว่าแต่ละพยางค์เป็นคำเป็นหรือคำตาย ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนชื่อ นามสกุลของตนเองทุกคนแล้วแยกว่ามีคำเป็นกี่พยางค์และคำตายกี่พยางค์client