image
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตในภาคต่างๆ ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 359 ครั้ง

ครูทดสอบโดยให้นักเรียนทำใบงาน โดยมีสถานการณ์ให้ แล้วให้นักเรียนแยก ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client