image
ร่วมกันฟันฝ่าสถานการณ์ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 702 ครั้ง

เป็นการจัดกิจกรรมที่กำหนดสถานการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อของจริง แล้วนำไปปรับให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client