image
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สังคมศึกษาดู 1022 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างวันสำคัญทางศาสนาและให้นักเรียนตอบกิจกรรมต่างๆที่ทำในวันสำคัญนั้น ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนา

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client