image
การเคลื่อนไหวแบบบูรณาการ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดรอบรู้เพื่อดูแลดู 1021 ครั้ง

เด็กในวัยระยะแรกเริ่มต้องการการเคลื่อนไหว การเดิน การวิ่ง และการกระโดด จึงมีการบูรณาการ ทักษะทางการเตรียมความพร้อมทางวิชาการเข้าไว้ในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการรับรู้ จากรูปภาพและ ตัวเลข

หมวดรอบรู้เพื่อดูแล ตอนอื่นๆ


client