image
เส้นใยของผ้า ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 753 ครั้ง

หลังจากที่นักเรียนรู้จักชนิดผ้าต่าง ๆ แล้วครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทดลองเพื่อหาคุณสมบัติของผ้า 3 ชนิด คือ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้าใยสังเคราะห์ โดยให้ทุกกลุ่มขยำผ้าแต่ละชนิดแล้วสังเกตลักษณะผ้า จากนั้นทดลองนำผ้าแช่น้ำและนักเรียนสังเกตผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client