image
การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะทีมเวิร์ค-ผู้นำดู 308 ครั้ง

การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลอย่างถูกวิธี การเลี้ยงลูกมี 3 ลักษณะ คือระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ำ ซึ่งมีวิธีใช้ต่างกันclient