image
English Time Phonics Unit 2 G and K ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ภาษาต่างประเทศดู 1008 ครั้ง

ครูให้นักเรียนเล่นเกม แล้วตอบคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะ G และ K

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client