image
คำพ้อง ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาไทยดู 999 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ปริศนาหาคำพ้อง ครูอธิบายคำพ้องหมายถึงคำที่มีความเหมือนกัน เช่น คำพ้องรูปจะเขียนเหมือนกัน แต่จะออกเสียงไม่เหมือนกันคำพ้องเสียงเจียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน ครูยกตัวอย่างคำพ้องรูปที่เขียนเหมือนกันต่านไม่เหมือนกัน และมีความหมายต่างกันclient