image
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและการเตรียมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาดู 955 ครั้ง

เมื่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าสู่วัยรุ่น บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรู้จักลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในช่วงวัยรุ่น และเพื่อจัดเตรียมการศึกษาที่เหมาะสมในการเตรียมอาชีพตามรูปแบบของการเตรียมอาชีพในด้านการตระหนักรู้ การค้นหาอาชีพ การเตรียมตัวในอาชีพ และการปรับตัวกับอาชีพclient