image
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สังคมศึกษาดู 1143 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูภาพครอบครัว 2 ครอบครัว แล้วให้นักเรียนบรรยายเปรียบเทียบพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวทั้ง 2 ครอบครัว และสรุปว่าครอบครัวใดที่เป็นแบบอย่างที่ดี จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันบรรยายพฤติกรรมของบุคคลในภาพ แล้วสรุปว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีclient