image
คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาไทยดู 1632 ครั้ง

ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนใช้บัตรคำจับคู่กับภาพ และให้นักเรียนอ่านคำ ครูอธิบายคำควบคล้ำแบ่งออกเป็น 3กลุ่ม คือ กลุ่มของ ร ล ว ซึ่งคำเหล่านี้ จะต้องออกเสียงพร้อมกันเรียกว่าคำควบคล้ำclient