image
การปลูกผักในภาชนะ ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/การงานอาชีพดู 393 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบข้อดีของการปลูกผักในภาชนะ และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงได้แก่ ชนิดของผักที่จะปลูก ความต้องการบริโภค พื้นที่ในการปลูก ภาชนะที่ปลูก และการดูแลรักษาclient