image
ประเพณีไทย ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สังคมศึกษาดู 888 ครั้ง

ครูให้นักเรียนฟังเพลง แล้วตอบคำถามจากเพลงว่าได้พูดถึงประเพณีไทย และสถานที่สำคัญอะไรบ้าง

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client