image
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/คณิตศาสตร์ดู 959 ครั้ง

ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตอนที่ 1 ครูอธิบายความหมายความน่าจะเป็น แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่าง และตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ความน่าจะเป็น

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client