image
วัสดุมหัศจรรย์ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการคิดดู 698 ครั้ง

การเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ โดยใช้แรงกระทำซึ่งนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติในการทดลอง การทำงานเป็นกลุ่ม และได้ใช้กระบวนการคิดเชื่อมโยง

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client