image
โครงสร้างภายนอกของพืช ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/วิทยาศาสตร์ดู 504 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันตายส่วนประกอบของพืชที่เป็นโครงสร้างภายนอกของพืช ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลclient