image
โครงสร้างภายนอกของพืช ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/วิทยาศาสตร์ดู 1171 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันตายส่วนประกอบของพืชที่เป็นโครงสร้างภายนอกของพืช ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลclient