image
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาต่างประเทศดู 1384 ครั้ง

ครูสอนการอ่าน และการสะกดคำศัพท์ในภาษอังกฤษ และครูให้นักเรียนหยิบสิ่งของตามคำบอกของครู จากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และทดสอบโดยให้นักเรียนหยิบสิ่งของตามคำศัพท์ที่นักเรียนเลือก

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client