image
ศิลปะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดสื่อเพื่อการสอนเสริมดู 2153 ครั้ง

การพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้เรียนรู้โดยใช้กิจกรรม การร้องเพลง กิจกรรมนิทาน ส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อและทักษะอื่นๆclient