image
ปรากฏการณ์การหมุนของโลก ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/วิทยาศาสตร์ดู 934 ครั้ง

ครูอธิบายเกี่ยวกับดวงดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงดาว โดยดวงดาวต่าง ๆ ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก และตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าในแต่ละวัน จะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโลกมีการหมุน

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client