image
หลักธรรมเบญจศีล ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สังคมศึกษาดู 1116 ครั้ง

ครูอธิบายรายละเอียดของศีลทั้ง 5 ข้อ พร้อมให้นักเรียนยกตัวอย่างประกอบ

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client