image
การประหยัดและการออม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการสื่อสารดู 399 ครั้ง

เป็นการจัดกิจรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการออมและการประหยัดจากแนวพระราชดำริของในหลวง โดยวีธีทำเรื่องแล้วระดมความคิดเรื่องประโยชน์ของการประหยัดและการออมclient