image
Everyday Actions ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาต่างประเทศดู 330 ครั้ง

ครูแสดงภาพกิจกรรมต่างๆ ในชีวิติประจำวัน และให้นักเรียนออกมาชี้ กิจกรรมที่ครูบอก จากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client