image
Happy Birthday ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาต่างประเทศดู 398 ครั้ง

ครูแสดงภาพกิจกรรมวันเกิด แล้วให้นักเรียนออกมาชี้ภาพตามคำบอกของครู จากนั้นครูให้นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับกิจกรรมตามวันเกิด และให้นักเรียนทั้งชั้นร้องเพลง Happy Birthday

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client